Szanowni Państwo!
Wznowiliśmy działalność oddziału dziennego oraz gabinetów lekarskich.
Zespół CM Senior

Centrum Medyczne SENIOR
ul. Rzemieślnicza 3
81-855 Sopot

Rejestracja

Regulamin rejestracji internetowej

Regulamin rejestracji internetowej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Systemu Internetowej Rejestracjii Administratorem Danych Osobowych jest SENIOR sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 3, 81-855 Sopot (dalej: ADMINISTRATOR), prowadząca Centrum Medyczne SENIOR przy ul. Rzemieślniczej 3 w Sopocie (dalej: CENTRUM).
   
 2. System Rejestracji Internetowej jest skierowany do osób fizycznych (pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych - UŻYTKOWNIKÓW), które chcą skorzystać z rejestracji internetowej na wybrane usługi CENTRUM.
   
 3. System Rejestracji Internetowej umożliwia UŻYTKOWNIKOM dokonanie rejestracji w zakresie:
  – pobytu w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym finansowanego w ramach umowy z NFZ.
   
 4. CENTRUM zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie Rejestracji Internetowej tylko wybranej części usług medycznych.
   
 5. Korzystanie z Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2 Zasady rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji

 1. System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość rezerwacji terapii składającej się cyklu 60 dziennych pobytów w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym.
   
 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej CENTRUM.
   
 3. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
   
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaznaczeniu terminu wizyty, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie rezerwacji cyklu pobytów i daty wszystkich pobytów.
   
 5. Warunkiem skorzystania z zarezerwowanej terapii w Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym jest posiadanie prawidłowo wypełnionego, ważnego skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty oraz potwierdzenia prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
   
 6. Ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum 48 godziny przed zarezerwowanym terminem – poprzez kontakt telefoniczny: 58 552 31 16, e-mail: , lub wykorzystanie linku w mailu potwierdzającym rezerwację pobytu.

§3 Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego oraz zaznaczenie pola „Akceptuję” wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm) przez Administratora Danych zgodnie z treścią § 1 ust. 2 w celu niezbędnym do realizacji rejestracji on-line.
   
 2. Administrator Danych został wskazany w treści § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
   
 3. Administrator Danych gromadzi jedynie dane osobowe podane przez UŻYTKOWNIKA dobrowolnie.
   
 4. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania poprzez kontakt: .
   
 5.  ADMINISTRATOR informuje, iż UŻYTKOWNIK nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie usługi jaka jest rejestracja wizyty on-line.
   
 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu zabezpieczenia danych zgromadzonych ADMINISTRATOR stosuje sprawdzone w bankowości internetowej mechanizmy ochrony informacji - w szczególności ADMINISTRATOR stosuje bezpieczną transmisje danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.

Postanowienia końcowe

 1. ADMINISTRATOR obsługuje system Rejestracji Internetowej z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
   
 2. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail
  .
   
 3. CENTRUM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie Rejestracji Internetowej i regulaminie bez uprzedniego powiadamiania UŻYTKOWNIKÓW. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego SENIOR w Sopocie.